انقلاب ژینا با نگاھی بە تحولات درونی در جامعە بە نفع زنانانقلاب ژینا با نگاھی بە تحولات درونی در جامعە بە نفع زنان

مینا نعمتی


مقدمە:
  نزدیک بە یک سدە از شروع تلاشھای زنان برای آزادی و دستیابی بە حقوق انسانی و اجتماعی خود در ایران می گذرد، انقلاب مشروطە را می توان بە عنوان شروع مسیری جدید برای این تلاشھا در ایران در نظر گرفت، اما با وجود تلاشھا و مبارزاتی کە در طول تاریخ معاصر ایران زنان برای دستیابی بە حقوق خود صورت دادە اند اما دستاورد تلاشهایشان بە موفقیت های پایدار منتهی نشدە است.
در دورە پھلوی زنان از حقوق اجتماع مشخص و قابل دفاعی برخوردار بودند اگرچە شاید بتوان گفت کە دستاوردھاحداقلی بودند و با آنچە کە زنان می خواستند فاصلە زیادی داشت، اما پس از پیروزی انقلاب ٥٧ و روی کار آمدن حکومتی جدید بر پایە ایدئولوژی مذھبی شاید آنچە کە زنان در دھە ھای گذشتە با تحمل سختیھای زیاد بە دست آوردە بودند، اما بە سادگی و در چند مرحلە و بتدریج از بین رفت، این پسرفت ھا چە در بستر جامعە کە مذھب و گرایش بە دین در میان مردم بسیار فراگیر بود و چە در بستر حقوقی با تدوین قوانینی بر پایە شرع کە در آن کمترین حقوق برای زنان لحاظ شدە بود، ھر روز دامنە آزادی زنان تنگتر و تنگتر شد، البتە ھم راستا با این تحکم و تبعیضی کە از طرف جمھوری اسلامی بر زنان تحمیل می شد، فعالان برابری خواە زنان نیز از ھیچ تلاشی در راستای دستیابی بە حقوق خود فرو نکاستند، در سالھای اخیر نیز با فراگیر شدن استفادە از شبکە ھای اجتماعی و از طریق کمپین ھای گوناگون بە فعالیتھای خود ادامە دادند، این فعالیتھا از یک سو و از سوی دیگر گذار  نسلی در سالھای اخیر، حضور گستردە و معنی دار زنان در دانشگاە ھا و در محیطھای اجتماعی بذر تحولی را کاشت کە نتایجش در انقلاب ژینا رونمایی شد.
انقلاب زن زندگی آزادی:
با گذشت نزدیک بە ٥ ماە از شروع دور جدید اعتراضات در کردستان و ایران ، ما شاھد بلوغ و رشد جامعەای بودیم کە نە تنھا در فرم ھا یا بستر ھای ظاھری جامعە قابل مشاھدە بود بلکە آنچە کە این انقلاب را از دو انقلاب گذشتە متفاوت می کند، حضور زنان بە عنوان تشکیل دھندگان اصلی  بدنە انقلاب، انقلابی ساختاری و محتوایی در خواستەھا یا مانیفست این انقلاب است کە بە باور بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی اگر این انقلاب را انقلابی زنانە بخوانیم شاید سخنی بە گزاف نگفتەایم.
ویژگیھای زنانە انقلاب زن زندگی آزادی:
ژینا بە عنوان یک زن کرد کە با مرگ دلخراشش قھرمان انقلاب نو پایە ایران شد، مرگی کە جرقە آتشی را روشن کرد کە سالھا بود زیر خاکستر جریان داشت، با مرگ او عصیان جامعەای را دیدیم کە در ٥ دھە گذشتە متحول شدە بود، نسلی کە نقشی در روی کار آمدن جمھوری اسلامی نداشتند، نسلی تحصیل کردە و آشنا و آگاە از تحولات جامعە، نیازھا و حقوق خود، نترس تر و رادیکال تر، این نسل زنان بدنە اصلی تشکیل دھندگان این انقلاب را تشکیل دادەاند. آنچە اما از اھمیت بسیار زیادی در این انقلاب برخوردار است حمایت و پشتیبانی مردان از زنان برای بدست آوردن خواستەھایشان است، مردانی کە آنھا نیز تحول معنایی در باورھایشان پیدا کردەاند و ریسمان کھنسال عرف ھای سنتی و دیدگاھھای مذھبی را گسستەاند، بسیاری از متفکران بر این باورند کە شرط لازم دستیابی بە آزادی شکستن بتھای تعصب و رھا شدن از یوغ اسارت و صغارت و بندگی است، اساس دموکراسی بازگشت بە ارزشھای فردی و محوریت انسان بە عنوان شھروند در جامعە است، شھروندی کە برای خود تصمیم می گیرد و نیازی بە ولی چە در لباس آیین چە در لباس پادشاە ندارند، شعار زن زندگی آزادی بە عنوان مانیفست انقلاب تبلور خواستەھای مدرنی است کە نە تنھا در خاوەمیانە منحصر بە فرد بلکە مرزھای اروپا و آمریکا را نیز درنوردیدە و افکار عمومی ھمە انسانھای آزادیخواە را با خود ھمراە کردە است،
زنان بلوچ تبلور این انقلاب :
ملت بلوچ بە عنوان ملتی کە ھموارە از ستم ھای مضاعفی رنج بردەاند در این انقلاب نقش محوری و تردید ناپذیری ایفا کرد و شاید تنھا جغرافیایی است کە تا امروز نیز در آن شعلە ھای میدانی انقلاب فروکش نکردە است ، زنان بلوچ بە دلیل بافت مذھبی بلوچستان از بیشترین تبعیض ھا رنج بردەاند تبعیض ھایی کە ٢ کانون یا ھستە مرکزی دارد،  قوانین ضد زن جمھوری اسلامی و سنتھای مذھب محور در جامعە بلوچ، اما آنچە کە در این روزھا در بلوچستان می بینیم شاید باور پذیر نباشد، زنان دوشادوش مردان در اعتراضات حضور دارند، بند اسارت را گسستەاند و صدای اعتراضشان بسیار بلند و عالم گیر است ، باید گفت کە شاید تا رسدن بە ایدئالھای مشخص ھنوز فاصلە وجود دارد ولی آنچە را نیز کە تا امروز روی دادە بی نظیر، قابل دفاع و چشمگیر است،
درانجام:

آنچە کە در انقلاب ژینا چشمگیر است تحولات درونی در بافت جامعە است، رشد فکری در خواستھای انقلاب کە نە تنھا خواستار سرنگونی نظام موجود بلکە دارای برنامە و دورنمای حکومت آیندە نیز ھست، انقلابی است کە مردم قیام کردەاند کە نە تنھا یک نظام مشخص را بر اندازند بلکە از اکنون چھارچوبھای آیندە را نیز ترسیم کردەاند، آیندە ای کە دیگر ھیچ نیروی سیاسی نمی تواند بر ھیچ مبنایی چە آیین چە عرف و چە قانون، حقوق زنان را پایمال کند، تبعیض آمیز باشد، و  در این راە مردان نیز در صحنە ھستند مردانی کە گامهای بلندی را برای رهایی کە از یوغ اسارت سنت ھای مردسالانە برداشتەاند و برای حقوق زنان حاضرند جان بدھند، انقلابی کە ھمە گروھھای فعال در آن اگر بر سر ھزار چیز ھنوز بە اشتراک نرسیدەاند در یک چیز مثل هم فکر می کنند، ایران آیندە ظلم بە زنان را نمی پذیرد.4682 ‌بار دیده شده‌‌‌‌

PM:12:04:17/02/2023


پربیننده ترین ها