نقش كومه‌له‌ در جنبش كوردستان و انقلاب زن، زندگی، آزادینقش كومه‌له‌ در جنبش كوردستان و انقلاب زن، زندگی، آزادی

جوانا طیمسی 
بعد از بنیانگذاری کومەلە در پنجم آبان سال ١٣٤٨ شمسی، اعضای رهبری آن کە از دانشجویان فعال دانشگاهای ایران بودند، با تاثیر گذاری از جنبش های انقلابی کە در بسیاری نقاط از دنیا رخدادە بودند، در پی ایجاد برنامە ای کە بتوان مردم ستمدیدەی کردستان را با خود همراه کند، برآمدند. اکنون ٥٣ سال از تاسیس و٤٤سال از علنی شدن فعالیت کومەلە می گذرد. ٤٤سال پیش در چنین روزی، کومەلە بعد از نزدیک بە یک دهە  فعالیت زیر زمینی و مخفی در شهرهای کردستان و میان دانشجویان و اقشار مختلف جامعە، بە مناسبت جانباختن یکی از بنیان گذاران و رهبران محبوب خود، کاک (محمد حسین کریمی) کە در شهر سقز و در این روز جان باخت، فعالیت سیاسی خود را بە طور علنی آغاز نمود و رسما با نام کومەلە وارد عرصە سیاسی در کردستان شد.
در مدت این چندین سال، کومەلە فراز و نشیب های فراوانی همچون شکنجە زندانیان سیاسی، اعدام، ترور و موشکباران اردوگاەها از طرف رژیم جمهوری اسلامی را تجربە نمودە است.
طی ٤ دهەی گذشتە، کومەلە در کردستان ایران یک جریان ملی و چپ و از سازماندهندگان موثر جنبش ملت کورد بودە  کە میتوان بە خیزش سراسری، اعتصاب و اعتراض عمومی انقلاب ژینا "مهسا امینی" اشارە کرد کە مردم کردستان چە نقش آفرینی بسزایی داشتند و این مبارزەی مدنی شهروندان را کە میبینیم، نتیجەی چهار دهە مبارزە و فعالیت کومەلە در قلب کردستان بودە کە امروز این پتانسیل این چنین استقامتی را داشتە و بە الگوی دیگر شهرهای ایران نیز تبدیل شدە. کوچ تاریخی مردم مریوان بە رهبری کاک فواد و در اعتراض به حملە ارتش بە کردستان و کمک و پشتیبانی مردم سنندج و سقز ، یک نمونە بارز و موفقی است کە تاکنون سرمشق مبارزات مدنی در کردستان بوده.
از فعالیت های کومەلە در کردستان، مبارزە برای آزادی ،دمکراسی،  فراهم کردن بستر مناسب برای حضور زنان در عرصە سیاسی ، پافشاری بر آگاهی مردم  و مشارکت مستقیم آنان در تصمیمات سیاسی، پشتیبانی از اقشار و صنفها، ایجاد صف نوین و مدرن در مقابل ارتجاع تحمیلی در کردستان، بە نام کومەلە ثبت شدە کە این امر جزو کارنامە سیاسی حزب کومه له می باشد. در کردستان نفوذ کومەلە در میان اقشار مختلف مردم از جملە کارگران و معلیمن ، زنان و دانشجویان و بازاریان و غیرە.... رو بە افزایش بود، آگاهی رساندن، سیاست و اندیشەهای نوین و  بیان وضع آن زمان فضای سیاسی و اجتماعی ایران برای مردم کردستان یکی از چندین دلایل گسترش نفوذ کومەلە بوده کە آن را تبدیل به یک حزب مردمی و مورد اعتماد جامعە کرده است.
40 سال پیش کومەلە در حرکتی درست و سنت شکن در شرایط آن زمان زمینە را برای زنان کردستان، همچون ژینا و ژیناها فراهم کرد کە در صفوف پیشمرگه حضور یابند و کنار مردان برای آزادی و حق و حقوقشان مبارزە کنند، کە حرکتی دشوار و تابو شکن بود و  بە تاریخی درخشان مبدل گشت کە امروزه مشاهدە میکنیم. کومەلە  نخستین حزب کردستانی بود کە شرایط راە یافتن زنان را بە عرصه سیاسی و نظامی سوق داد و این نمونەی بارزی از افتخارات کومەلە هست کە در تاریخ کردستان باید از آن با افتخار یاد شود.

٢٦ بهمن سال ١٣٥٧  و با علنی شدن کومەلە و همچنین با سرکار آمدن جمهوری اسلامی، کومەلە با سیاستی درست و درک عمیقی کە از وضعیت وقت داشت، تنها حزبی بود کە در رفراندوم ٥٨ شرکت نکرد و از همان ابتدا بە جمهوری اسلامی نە گفت. شرایط سیاسی آن زمان با عث شد کە حزب کومەلە ادامەی مبارزەی خود را در کردستان عراق ادامە دهد و تاکنون با موقعیتهای سیاسی کە در آن قرار گرفتە، هزاران جانباخته و معلول سنگر را تقدیم به جنبش کردستان کرده، هزاران دختر و پسر جوان بە صفوف پیشمرگ پیوستن، با جانباختن و اعدام کردن جوانان، ترور رهبران سیاسی، بمب گذاری و موشکباران احزاب بە دست جمهوری اسلامی، مادران بسیاری جگرگوشەهایشان را از دست دادەاند، اما هیچکدام از اینها ارادەی پیشمرگان و رهبران سیاسی کومەلە را تضعیف نکرد و بر خلاف انتظار جمهوری اسلامی، کومەلە فعالیت های سیاسی خود را در کردستان قوی تر و مصمم تر از پیش بر علیه استبداد سیاسی حاکم ایرانی ادامە داد. امروزە کومەلە بە یک حزب و جریان قوی تبدیل شدە کە  هیچ حرکتی در کردستان بدون حضور کومەلە بە سرانجام نخواهد رسید. 
شعار ژن، ژیان، ئازادی "زن، زندگی، آزادی" کە هم اکنون در کردستان، ایران و فراتر از مرزها زمزمە می شود و زنان و مردان بخصوص نسل جوان و نوجوان کە در حال حاضر در کردستان بە میدان آمدەاند و خواستار آزادی، زندگی بهتر و بدست آوردن حق و حقوق خود و  سرنگونی جمهوری اسلامی شدند، قسمت زیادی از آن  نتیجە ٤٠سال مبارزە و فعالیت شبانە روزی  کومەلە بودە کە این پتانسیل را در کردستان ایجاد نمود. جمهوری اسلامی با ٤٠سال تفرقە افکنی میان ملیتهای ایرانی و تخریب احزاب کورد به هر شیوه و با استفاده از دستگاه پروپاگاندای خود، موفق نشد کە میان مردم و کومه له شکاف ایجاد کند.
چراکە در این خیزش سراسری انقلاب ژینا دیدیم کە هرگاە فراخوانی از سوی مرکز همکاری احزاب کورد صادر شده، کردستان به این فراخوان پاسخ مثبت داد و اعتصاب و اعتراض عمومی به راه انداخته است و همچنین شهروندان کورد نشان دادند کە همراە با تمام مردم ایران خواهان دمکراسی، آزادی و برابری و حق تعیین سرنوشت خود بوده و تا تحقق مطالبات و خواسته ها به مبارزه ادامه خواهند داد. ٢٦ بهمن که همزمان با جنبش ژینا در روزها و ماه های اخیر بوده، می تواند شروع  مبارزە و راە نوینی در کردستان باشد  کە مهمترینشان شامل خط فکری سیاستی است کە خشت بە خشت آن با همت و ارادە مردم کردستان و کومه له نهادینه شده و شهروندان کورد تا ساقط کردن نظام سیاسی کنونی از  پای نخواهند نشست. 


6162 ‌بار دیده شده‌‌‌‌

PM:03:12:11/02/2023


پربیننده ترین ها