اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران در محکومیت حملات هیستریک شبەفاشیستها و تمامیت خواهان
اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران در محکومیت حملات هیستریک شبەفاشیستها و تمامیت خواهان


در هفتەها و روزهای اخیر و بویژە بەدنبال تلاشهای مثبتی کە برای همگرائی در درون نیروها و شخصیتهای اپوزیسیون بەعمل آمدە، شاهد موجی هماهنگ و برنامەریزی شدە از تبلیغات سیاە و حملات هیستریک از سوی استبدادطلبان و تمامیت خواهان،  در همراهی و همسوئی با سایبریهای رژیم، در فضای مجازی بودەایم. آماج این حملات در وهلە اول مردم کردستان و احزاب سیاسی آن و بویژە حزب کومەلە کردستان ایران و شخص آقای عبداللە مهتدی و نیز شخصیتهای خوشنام و مبارز اپوزیسیون بویژە در "شورای همبستگی" و هدف از آن ایجاد دشمنی و تفرقە در میان مخالفان رژیم، انداختن همە بجان هم، ایجاد اغتشاش فکری و بدبینی و نهایتا بە کجراە بردن و بە شکست کشاندن انقلاب زن، زندگی، آزادی است.

روشهائی هم کە این حضرات بکار میگیرند دقیقا با هدفشان خوانائی دارد: از هتاکی و فحاشی بە احزاب و شخصیتها گرفتە تا تولید و نشر اخبار جعلی و سرتاپا ساختگی (از قبیل باصطلاح پروژە بنغازی)، از هراس افکنی در مورد تجزیەطلبی تا تروریست نامیدن احزاب کرد، از نفی تنوع و تکثر در جامعە ایران و تحریف آرمانهای انقلاب آزادیخواهانە مردم ایران تا لمپن بازی و قلدری و ایجاد فضای تهدید و ارعاب و از بین بردن روح مدارا و تزریق نومیدی بە درون جنبش، همە و همە نمایانگر ذهنیت و عملکرد تمامیت خواهانە، دگرستیزانە و فاشیست مآبانە گردانندگان این هجمە رسانەای است.

جمهوری اسلامی در دوران حاکمیت منحوس خود، علاوه بر هر  شری کە برای جامعە بەهمراە آوردە، حامل نوعی از لودگی و لاتیگری، ادبیات سخیف و انحصارطلبانەای بودە کە امروزە همین ادبیات، بدون هیچ تغییری، از جانب حضرات ستایشگر پیشین قاسم سلیمانی، نوچە دیروز محسن رضائی و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت، علیە مردم کردستان، حزب کومەلە و دبیرکل آن، این بار در هیأت شاە اللهی های افراطی، بکار گرفتە میشود. اینان حتی زحمت تغییر زبان و عباراتی را کە بەمدت بیش از چهار دهە از سوی سپاە پاسداران علیە ما بەکار میرود، بە خود ندادەاند.

بر کسی پوشیدە نیست کە آقای عبداللە مهتدی بەعنوان مبارز سیاسی باسابقە و از رهبران محبوب کردستان  و یکی از شاخصترین چهرەهای سیاسی ایران، در دورە اخیر چە نقش برجستەای در دفاع از انقلاب آزادیخواهانە کنونی و در تلاش برای ایجاد همبستگی و زمینەسازی همکاری در میان اپوزیسیون ایرانی ایفا کردە است. ایشان نەفقط در معرفی مبارزات مردم کردستان و دفاع از خواستهای برحق خلق کرد بە سایر مردم ایران و جامعە جهانی بلکە همچنین در ایجاد و تحکیم و همگرائی و همبستگی کردها با دیگر مردم ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکردە و گویا همین برای تبدیل او بە آماج تخریبها و تحریفها و تهدیدها نە فقط از سوی ارگانهای امنیتی رژیم و سایبریهایشان بلکە از سوی استبدادطلبان کافی بودە است.

حزب کومەلە کردستان ایران این نوع رفتار دگرستیزانە و تمامیت خواهانە را محکوم نمودە و از همە نیروهای مترقی و آزادیخواهان و معتقدان بە پلورالیسم و کثرتگرائی میخواهد کە در قبال این رفتار مخرب و رژیم پسند کە موجب تشتت و دلسردی در صفوف جنبش میشود، سکوت نکنند. ما کماکان خود را پایبند بە ضرورت همکاری برای اتحاد و همبستگی برای گذار از جمهوری اسلامی میدانیم  و در این مسیر خواهان همکاری و همراهی بیشترین نیروها هستیم، اما در این مورد نیز خطوط قرمزی داریم کە اجازە عبور از آنها را نخواهیم داد. بگذار دوست و دشمن بداند کە کردستان نماد مقاومت در مقابل ستم و استبداد بودە و کومەلە هموارە در صف اول این مبارزە و مقاومت قرار داشتە و خواهد داشت.

حزب کومەله کردستان ایران
دبیرخانە کمیتە مرکزی

١٨ آوریل ٢٠٢٣
2045 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:06:47:18/04/2023