اطلاعیە حزب کومەلە در حمایت از اعتصابات کارگران صنایع نفت و گاز ایران

اطلاعیە حزب کومەلە

در حمایت از اعتصابات کارگران صنایع نفت و گاز ایران

٦١روز از اعتصابات و اعتراضات هزاران تن از کارگران هفت تپە و ١٣ روز از اعتصابات کارگران شاغل در صنایع نفت و گاز و مجتمعهای پتروشیمی از جمله در اهواز، آبادان، اصفهان، قشم، ماهشهر، کنگان، لامرد، مُهر، جفیر و دشت آزادگان و همچنین نیروگاه برق سبلان و شرکت نصب نیرو در اردبیل و هپکو در اراک می گذرد و دیروز نیز کارگران راە آهن مشهد بە این اعتراضات پیوستند. این اعتصابات یکی از مهمترین و گستردهترین اعتصابات کارگری سالهای اخیر است.

خواستە و مطالبات برحق این اعتصابات و اعتراضات عبارتند از؛ پرداخت نشدن حقوق کارگران، اخراج گسترده و مداوم، دستمزدهای زیر خط فقر، پایان دادن به خودسریهاو بیاعتنایی کامل شرکتهای پیمانکاری و واسطهای به تعهداتشان در قبال کارگران، قراردادهای موقت و سفیدامضا و آزادسازی قیمتها می باشد.

این در حالی است کە اعتصابات و راهپیمایی های مسالمت آمیز این کارگران در اعتراض بە پایمال شدن حقوق اولیەشان با سرکوب نهادهای امنیتی- انتظامی و عدم پاسخگویی مسئولین حکومتی و اخراج آنان از سر کارهایشان همراە بودە است.

طبق اخبار منتشرە ٣٧ سندیکا، سازمان و کانونهای کارگری، بازنشستگان و نهادهای دانشجویی داخلی و حدود ۸۰سندیکای کارگری در جهان از اعتصابات اخیر کارگران در ایران حمایت کردهاند.

یکی از سیاستهای همیشگی حاکمیت در ایران جدای از سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت، ایجاد پراکندگی و ایزولە کردن این اعتراضات و اعتصابات از همدیگر بودە است، با اعلام همبستگی و حمایتهای سایر نهادهای داخلی و همچنین مجامع کارگری جهان، این سیاست حاکمیت ایران بە طور جدی بە چالش کشیدە شدە است.

امروزه اکثریت بزرگی از مردم ایران، میلیونها نفر زندگی مرارتباری را زیر سلطه حاکمیتی فاسدو ناکارآمد، دیکتاتور و سرکوبگر تجربه میکنند و با فقری روزافزون دست به گریبانند. اعتصاب و اعتراض کارگران در واقع به صدای نارضایتی همه مردم ایران تبدیل شده است.جا دارد با همه توانمان از آن پشتیبانی کنیم.

با توجه به این واقعیت حزب کومەلە کردستان ایران، ضمن حمایت و پشتیبانی از خواستههای مشروع و برحق کارگران و دیگر اقشار ضعیف و تهیدست در ایران، بار دیگر بر ضرورت پشتیبانی تودههای مردم از مطالبات کارگری و پافشاری بر حق اعتصاب و اعتراضات صنفی، سیاست سرکوب، اعمال فشار و ارعاب را از سوی مقامات جمهوری اسلامی محکوم و نا پذیرفتنی میداند. ما ضمن تقدیر از حمایتهای سازمان، کانون و نهادهای کارگری، بازنشستگان و دانشجویی و همچنین حمایتهای سازمانهای بین المللی کارگری از اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران، امیدواریم کە سایر کارگران و اقشار و اصناف متشکل و فعال در همه نقاط ایران نیز نسبت به همگرایی و انجام اقدامی عملی، در راستای رسانیدن صدای اعتراض و دادخواهی خود به شهروندان جامعه برآیند، زیرا بر این باوریم، همبستگی و همصدایی آحاد مردم، تنها راه به زانو درآوردن رژیم مستأصل با کمترین هزینه، خواهد بود.

دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران

۲۴ مرداد ١٣٩٨

۱۴ اوت ٢٠٢٠

 
4844 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:04:22:14/08/2020