دعوت به تحريم انتخابات فرمايشی! با تحريم فعال انتخابات فرمايشی، جنبش اعتراضی عليه جمهوری اسلامی را پرتوا نتر سازيم!

مردم آزاده ايران!

جمهوری اسلامی در تلاش است که بار دیگر شما را بر سر صندوقهای رای بکشاند و به جهانیان وانمود کند که از حمایت شما مردم ایران برخوردار است. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، با آگاهی از نفرت عمومی از جمهوری اسلامی و اوضاع فلاکتباری که این رژیم بر کشور حاکم نمودهاست، نیاز حکومت به رای شما را به صراحت بر زبان آورده و از شما درخواست کردهاست که اگر هم مخالف جمهوری اسلامی و شخص او هستید، ولی ایران را دوست دارید، به پای صندوق رأی بروید. اما نه جمهوری اسلامی مساوی با ایران است و نه شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، راه برونرفت از مشکلاتی است که دامنگیر کشور شدهاست. امروز بزرگترین خطر برای آیندهی ایران، تداوم حیات این رژیم است. خامنهای قصد دارد این حکومت جنایتکار را با رای شما برخوردار از مقبولیت مردمی جلوه بدهد. اما بخش های مهمی از جامعهی ایران رای خود را با فریاد «نه، به جمهوری اسلامی» در خیزش های اعتراضی آبان و دیماه و در خیابانها اعلام کردهاید.

جمهوری اسلامی در شرائطی شما را به شرکت در انتخابات مجلس فرامیخواند، که هنوز چند ماه بیشتر از سرکوب استان کشور نگذشتهاست و خون قربانیان این ۲۹، در بیش از صد شهر و ۱۳۹۸ اعتراضات گستردهی آبانماه سرکوب بر سنگفرش خیابانها باقی است. هنوز شمار دقیق صدها تن از کسانی که در جریان سرکوب خیزش آبانماه جان باختهاند، اعلام نشدهاست و هزاران تن در زندانها و زیر شکنجه و فشار بازجویان رژیم قرار دارند. هنوز کسی تن مسافر و خدمهی آن نیست و با خودداری از ۱۷۶ پاسخگوی شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراین و قتل ارسال دو جعبهی سیاه هواپیما از بیان علت اصلی آن فاجعه دهشتناک طفره می روند. هم چنان هر صدای مخالف و منتقدی سرکوب میشود. فعالان جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی بازداشت و به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند.

انتخابات در جمهوری اسلامی، هیچ گاه نه آزاد و نه دمکراتیک بودهاست. جمهوری اسلامی طی چهل و یک سال گذشته همواره احزاب و جریانهای مخالف و منتقد را سرکوب کرده و از مشارکت در سرنوشت کشور محروم نمود هاست. حق انتخاب شدن فقط منحصر به نیروهای درون حکومت بوده و هست. اما انتخابات پیش رو، از این نظر نیز، جزو بسته ترین آنها در طول حیات این رژیم است. مهرهها را چنان چیدهاند که از همین حالا روشن است که در اکثر حوزه ها چه کسانی از صندوقهای رای بیرون خواهند آمد. سران رژیم قصد دارند مجلسی را تشکیل دهند که بیش از پیش، مطیع دستورات ولی فقیه و نیروهای نظامی ـ امنیتی تحت فرمان او باشد. آن ها میخواهند با برگزاری نمایش انتخاباتی و با رای شما در این شرایط، چهرهی کریه استبداد مذهبی و مستبد حاکم را مشروعیت بخشند.

ما احزاب و سازمانهای جمهوری خواه، دموکرات و مدافع آزادی و برابری، تحریم انتخابات فرمایشی مجلس شورای و ۹۶ اسلامی را اقدامی در جهت تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در ادامهی جنبش اعتراضی مردم در دیماه می دانیم. ما معتقدیم که تحریم فعال انتخابات فرمایشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گیری از رای شما ۹۸آبانماه را، در مشروعیت بخشیدن به سیاست هائی که کشور را به سوی فاجعه سوق می دهند، با شکست مواجه می سازد. با تحریم انتخابات فرمایشی، اعتراض خود علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر فزاینده، اختناق و سرکوب را اعلام کنید و با خالی گذاشتن حوزههای رایگیری، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را پرتوانتر نمائید. در این راستا به درخواست سران رژیم پاسخ «نه» بدهید.


نيروهای آزادي خواه! عدم شرکت در انتخابات و اتخاذ سیاست تحریم فعال آن توسط نیروهای جنبش دموکراسیخواهانهی مردم ایران، فرصت مساعدی را برای برآمد مشترک و گسترده در این عرصه فراهم آورده است. باید با برگزاری گردهمائی، پخش اعلامیه، تراکت و استفاده از شبکههای ارتباط جمعی، مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت و تشویق نمائیم. بکوشیم با دعوت به تحریم گستردهی انتخابات، وسیعترین نیرو را بسیج کنیم و قدرت عمل نیروهای آزادیخواه را در مقابله با رژیم نشان دهیم و تلاش جمهوری اسلامی برای نمایش کسب رای مردم را به ضد خود تبدیل کنیم. ما همهی نیروهای آزادیخواه و دموکرات ایران را به یک برآمد مشترک و متحد برای مقابله با نقشهی حکومت برای برگزاری انتخابات  سياسی اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ايران.

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران بیرلیک، – ( اتحاد دمکراتیک آذربایجان جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائیک ایران حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران حزب دمکرات کردستان حزب کومه له کردستان ایران حزب مردم بلوچستان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شو رای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، کومه له زحمتکشان کردستان)٢٥بهمن ١٣٩٨

١٥فوریە ٢٠٢٠


6732 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:25:19/02/2020