ڕێوڕەسمی ٢٦ی ڕێبەندان لە شاری تورێنتۆی وڵاتی کانادا بەڕێوەچوو

ئاسۆی ڕۆژهەڵات/ بە بەشداری و ئامادهبوونی کادر، ئەندام و ئەندامانی سەکردایەتی کۆمەڵە و ژمارهیهكی زۆری كوردانی ههرێمی ئۆنتاریو و هاوڵاتفارس و شارۆمەندانی ناوچەکانی دیکەی ئێرانی وڵاتانی دیکە، بۆ ڕێزگرتن لهیادی 26 ی ڕێبهندان ساڵیادی ئاشکرا بوونی خهباتی نهێنی كۆمهڵهی شۆڕشگێری زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران، لهشاری تورونتۆ بیرهوری مۆمی پهنجا ساڵهی دامهزراندنی كۆمهڵهی شۆڕشگێری زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران لهئاههنگێكی مهزن و ڕازاوهدا له هۆڵی گراند بانكیوتی تورونتۆی سەر بە وڵاتی کانادا بهرز و پیرۆز ڕاگیرا.

سهرهتای ئاههنگهكه بهسروودی «بانگهواز» سروودی ڕەسمی کۆمەڵە و ڕاوهستانی خولهكێك بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن له گیانی پاكی شههیدانی كۆمهڵه و تهواوی شههیدانی كوردستان دهستی پێكرد.

پاشان هاوڕێیان «هێرو موهتهدی» و «ئهیوب عهبدوڵڵاپوور» به ههردوو زمانی ئینگلیزی و كوردی بهناوی كومیتهی بهڕێوبهریی ڕۆژی كۆمهڵه بهخێر هاتنی ئامادهبووانیان كرد و تهوهری ڕێوڕەسمهكهیان بۆ ئامادهبووان ڕوونكردهوه.

پاشان هاوڕێ «سهلاح بایهزیدی» ئهندامی كومیتهی ناوهندی و نوێنهری ناوهندی كۆمهڵه لهواشنتۆن پهیامی كومیتهی كهنادای كۆمهڵهی شۆڕشگێری زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران پێشكهش كرد و تیاییدا ئاماژەی بهڕۆڵ و خهباتی پهنجا ساڵهی كۆمهڵهی شۆڕشگێری داو وتی: «ڕۆژی 26 ی ڕێبهندان و خهباتی كۆمهڵه لهماوهی پهنجا ساڵی ڕابردوودا وهك هێزێكی پێشهنگ و كاریگهر له پێناو ڕزگاری گهلی كورد وهچهرخانێكی مێژوویی بوو له كاروانی خهباتی گهلی كورد».

دواتر لایهن و ڕێكخراوهكان له وتارهكانیاندا بهگشتی وێڕای پیرۆزباییكردن، رۆژی 26 ی ڕێبهندان و دهستپێكی خهبات و تێكۆشانی كۆمهڵه لهپێناو ڕزگاری گهلی كورد لهماوهی پهنجا ساڵی ڕابردوودا بهرز نرخاند.

«جیم كریجیانیس» ئهندامی پێشووی فیدراڵی كانادا و دكتۆر «رهزا موریدی» پهرلهمانتاری پێشووی ههرێمی ئۆنتاریو له وتهكانیاندا پیرۆزبایی خۆیان بهبۆنهی ههڵكردنی مۆمی پهنجا ساڵهی دامهزراندنی كۆمهڵهی شۆڕشگێر ئاراستهی ئهندام و لایهنگرانی كۆمهڵه و خهڵكی كوردستان بهگشتی كرد. پهرلهمانتاران له بهشێكی وتهكهیاندا ئاماژەیان بهڕووداوی خستنهخوارهوهی فڕۆكه مهدهنییهكهی ئۆكرانیا لهلایهن هێزی سهربازی ئێرانهوه كرد كهبووه هۆی گیان لهدهستدانی 176 شارۆمەند لهوانهش 68 شارۆمەندی كانادایی بوون، پهرلهمانتاران وێڕای دهربڕینی خهم و پهژارهیان بۆ كهسوكاری قوربانیانی ئهو ڕووداوه ئاشكراشیان كرد حكومهتی كانادا له ڕێی چهند پارێزهرێكهوه لهدادگای نێودهوڵهتی سكاڵای تۆمار كردووه و داوای یهك ملیارد دۆلاریشی بۆ قهرهبوو كردنهوهی قوربانیانی ئهو ڕووداوه كردووه. «جیم كرجیانیس» له وتهكهیدا ڕاشیگهیاند بۆ یهكهم جار به هاوكاری ڕێكخراوه كوردییهكان توانیمان ئاڵای كوردستان لهبهردهم شارهوانی شاری تورونتۆ (ستی هۆڵ) ههڵكهین. له كۆتایی وتهكهیدا كریجیانیس بهبۆنهی ساڵیادی دامهزراندنی كۆمهڵهوه خهڵاتی ڕێزلێنانی ئهنجوومهنی شارهوانی تورونتۆی پێشكهش به كۆمیتهی ناوهندی كۆمهڵهی كهنهدا كرد.

له كۆتاییدا هونهرمهندان «چۆپی فهتاح» و «ئومێد باڵهبان» به هاوكاری تیپی «میوزیكی كوردی» و سهپهرشتی «نهوروز خهفاف» به گۆڕانی فۆلكلۆری و شاد بهشداربووان تا كاتێكی درهنگ ئاههنگی ساڵیادی دامهزراندنی كۆمهڵهی شۆڕشگێریان ڕازاندهوه.


ئه‌م بابه‌ته 1850 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

PM:09:44:13/03/2020