پێكدادانێك له‌ جادده‌ی بۆكان سه‌قز له‌ نزیك ئاوای كوچك

پێكدادانێك له‌ جادده‌ی بۆكان سه‌قز له‌ نزیك ئاوای كوچك

بهپێی ههواڵێك كهبهناوهندی ههواڵی ڕۆژههڵات گهیشتووه، شهوی ڕابردوو لهجاددهی بۆكان سهقز لهنزیك ئاوایی كوچكی خواروو ئۆتۆمبیلێك لهگهڵ ماتۆڕ سووارێك پێك دادان دهكات.

جێی ئاماژهیهكهئۆتۆمبیلهكهپاش ئهو ڕووداوهههڵاتووه‌.

سهرنشینی ماتۆڕهكهبریندار بووهو و گوازاوهتهوهبۆ نهخۆشخانهی شاری بۆكان.ئه‌م بابه‌ته 600 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


AM:09:58:15/09/2019